koukou kiritsisxoliodigon  

Πληρώνονται υπόλοιπα ενισχύσεων

Πληρωμές έρχονται τις αμέσως επόμενες ημέρες για δικαιούχους παραγωγούς που έχουν ενταχθεί σε αγροτοπεριβαλλοντικά μέτρα.
Τα κονδύλια αυτά διατίθενται για εξόφληση υπολοίπων των εν λόγω ενισχύσεων και αφορούν τα μέτρα απονιτροποίηση, αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων, αμειψισπορά, ολοκληρωμένη διαχείριση καπνού και τεύτλων, αγρανάπαυση κ.α.
Πρόκειται ουσιαστικά για ένας μέρος του κονδυλίου 60 εκατ. ευρώ (έχουν ξαναγίνει πληρωμές το τελευταίο διάστημα) το οποίο περιμένουν εδώ και καιρό οι αγρότες.
Ιδιαίτερη έμφαση
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα αγροτοπεριβαλλοντικά μέτρα στο ΠΑΑ (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης) 2014-2020, σύμφωνα με γεωπόνους. Τα συγκεκριμένα προγράμματα επιδότησης «τρέχουν» ήδη από το Γ’ ΚΠΣ (2000 – 2006), συνεχίστηκαν στον ΕΣΠΑ (2007 – 2013) και θα υπάρξουν προκηρύξεις και στην νέα προγραμματική περίοδο (2015 – 2020), στην οποία φαίνεται πως θα είναι ενισχυμένα από πλευράς χρημάτων, με σκοπό, είτε την ένταξη περισσότερων παραγωγών, είτε την μεγαλύτερη ενίσχυση όσων ενταχθούν αναφέρουν γεωπόνοι.
Ωστόσο, τονίζουν παραγωγοί, πριν αρχίσουν να προκηρύσσονται τα νέα αγροτοπεριβαλλοντικά προγράμματα και ξεκινήσουν οι διαδικασίες ένταξης κλπ, το ΥΠΑΑΤ (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) οφείλει να εξοφλήσει ότι οφείλει από τις επιδοτήσεις παλαιότερων ετών και επίσης πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν και πάλι καθυστερήσεις στην απόδοση των ενισχύσεων, διότι δεν θα καταφέρουν να επιβιώσουν ακόμη μία φορά οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι.
Τα αγροτοπεριβαλλοντικά μέτρα
Όσον αφορά τα αγροτοπεριβαλλοντικά μέτρα του ΕΣΠΑ γενικά, έχουν προκηρυχθεί τα εξής:
– Βιολογική Γεωργία: Πρόκειται για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων, χωρίς τη χρήση χημικών σκευασμάτων και τήρηση των κατευθύνσεων και προδιαγραφών παραγωγής που έχει θέσει η ΕΕ. Μέσω του συγκεκριμένου μέτρου επιτυγχάνεται η εγγύηση της ποιότητας στους καταναλωτές, η ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών(προστιθέμενη αξία), η προστασία των φυσικών πόρων ,η διατήρηση της βιοποικιλότητας και η αειφόρος αγροτική ανάπτυξη.
– Βιολογική Κτηνοτροφία: Πρόκειται για την παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων, με την τήρηση των κατευθύνσεων και προδιαγραφών παραγωγής της ΕΕ. Και σ’ αυτό το μέτρο τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι όμοια με αυτά της Βιολογικής Γεωργίας.
– Εκτατικοποίηση της Κτηνοτροφίας: Μέσω του συγκεκριμένου μέτρου επιτυγχάνεται η μείωση της πυκνότητας βόσκησης τουλάχιστον κατά 20%, με στόχο να επιτευχθεί πυκνότητα από 0,8 ΜΜΖ (Μονάδες Ζωικού Κεφαλαίου) έως 1 ΜΜΖ /εκτάριο, εκτός και αν προβλέπεται κάτι διαφορετικό σε σχετική μελέτη.
– Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών: Στοχεύει στη μείωση του προβλήματος των νιτρικών με συνδυασμό αμειψισποράς-αγρανάπαυσης και μείωσης των λιπαντικών μονάδων και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος.
– Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή: Για τη μετάβαση από τη συμβατική παραγωγή σε αυτή της ολοκληρωμένης διαχείρισης καθιερώνεται ένα καθεστώς ενίσχυσης των παραγωγών που θα καλύπτει το πρόσθετο κόστος, την απώλεια εισοδήματος και τις δαπάνες συναλλαγής, που συνεπάγεται η προσαρμογή αυτή, με παράλληλα οφέλη στην προστασία του περιβάλλοντος.
– Διατήρηση απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων: Μέτρο για τη στήριξη των γεωργών προκειμένου να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν τον αριθμό των απειλούμενων από εγκατάλειψη αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων, μέχρι ένα ελάχιστο αποδεκτό αριθμό ασφαλείας, με σκοπό τη διατήρηση της βιοποικιλότητας των αυτοχθόνων αγροτικών ζώων που κινδυνεύουν με εξαφάνιση και των παραδοσιακών εκτατικών συστημάτων εκτροφής.
– Διατήρηση εκτακτικών καλλιεργειών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση: Μέτρο για την ενίσχυση των παραγωγών για καλλιέργεια φυτών που απειλούνται με γενετική διάβρωση. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνονται οι ενέργειες: Καλλιέργεια ετήσιων και πολυετών φυτών, η διατήρηση ντόπιων ειδών πολυετών καλλιεργειών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των απειλούμενων με γενετική διάβρωση και η αναπαραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού από τα καλλιεργούμενα φυτά, ετήσια και πολυετή είδη και ποικιλίες.
– Προώθηση γεωργικών πρακτικών για την προστασία της άγριας ζωής:
Στόχος ήταν η ενίσχυση παραγωγών για την προστασία της άγριας ζωής με τεχνικές όπως:
-Να αφήνουν ασυγκόμιστη παραγωγή
-Να μη χρησιμοποιούν χημικά εντομοκτόνα και ζιζανιοκτόνα
-Οι ενισχυόμενες εκτάσεις να μένουν ελεύθερης πρόσβασης στην άγρια ζωή
-Να διατηρούνται τα υπάρχοντα μονοπάτια και τα μικρά αρδευτικά κανάλια
-Να μη χρησιμοποιούνται δηλητηριασμένα δολώματα
-Να διατηρήσουν τις υπάρχουσες αγροικίες στους βιότοπους του κιρκινεζίου
– Διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία: Μέτρο που προβλέπει την τήρηση στοιχείων γενεαλογίας και ελέγχου αποδόσεων των ζώων, καθώς και ενημέρωση και παροχή συμβουλών για τη διάδοση του κατάλληλου αναπαραγωγικού υλικού για την περιοχή.
– Αγορά-Εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης: Ενισχύθηκαν κατά προτεραιότητα οι συστηματικοί μελισσοκόμοι που μετακινούνται στις περιοχές παρέμβασης και κτηνοτρόφοι με εκτατικές εκτροφές αιγοπροβάτων που διαμένουν ή μετακινούνται στις περιοχές παρέμβασης,
– Αγορά-Διατήρηση ελληνικού ποιμενικού: Ενισχύεται η αγορά και διατήρηση ζεύγους ελληνικού ποιμενικού, με σκοπό την προστασία των κοπαδιών από τις επιθέσεις λύκων, αρκούδων, καθώς και συμβολή στην προστασία της βιοποικιλότητας.
– Αγορά και Εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού για την προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας: Ενισχύονταν η αγορά και τοποθέτηση τεχνητών φωλιών, η κατασκευή ταΐστρων και η δημιουργία δενδροσυστάδων-θαμνοσυστάδων, με σκοπό την προστασία της βιοποικιλότητας.
– Προστασία Φυτοφρακτών: Δικαιούχοι μπορούσαν να κριθούν γεωργοί κάτοχοι γεωργικών εκτάσεων στις οποίες υπήρχαν ή υπάρχουν φυτοφράκτες οι οποίοι έχουν υποστεί ζημιές σε ποσοστό άνω του 10% από αίτια που δεν έχουν σχέση με τις δραστηριότητες του κατόχου, όπως πυρκαγιές, πλημμύρες κ.α.
– Αποκατάσταση αναβαθμίδων: Δικαιούχοι μπορούσαν να κριθούν κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις οποίες υπάρχουν παραδοσιακά λιθόκτιστες αναβαθμίδες οι οποίες έχουν υποστεί ζημιές σε ποσοστό τουλάχιστον 10% με αίτιο τις πλημμύρες ή άλλες φυσικές καταστροφές.
 Ενισχύσεις Νatura και ενισχύσεις που συνδέονται με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ: Δίνεται ενίσχυση σε αγρότες, εντός περιοχών του δικτύου Natura 2000, εφόσον στα αγροτεμάχια που βρίσκονται στις περιοχές αυτές.

Εγγραφείτε στο εβδομαδιαίο newspaper μας
Εγγραφείτε στο εβδομαδιαίο newspaper μας
Μπορείτε να διαγραφείτε όποτε επιθυμείτε εσείς

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί